Obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), podľa zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán zmluvy uzatvorenej medzi:
Svadobná agentúra Mary – Ing. Mária Neuwirth Slováková,
Kysucka cesta 940, 022 01 Čadca,
IČO: 45523622, DIČ: 1072881392,
zapísaný v živnostenskom registri č. OU Čadca č. 520-22538.
Nie sme platcami DPH.

e-mail:
info@svadobna-agentura-mary.sk
eshop@svadobna-agentura-mary.sk
tel.: 0907 311 641
www.svadobna-agentura-mary.sk
(ďalej len “predávajúci/prenajímateľ“)

a kupujúcim resp. objednávateľom (ďalej len „kupujúci/nájomca“), ktorej predmetom je kúpa, prenájom a predaj tovaru.

1.2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

1.3. Používaním webovej stránky internetového obchodu a potvrdením či odoslaním objednávky dáva kupujúci/nájomca súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.4. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán, vyplývajúcich zo záväzku prenajímateľa prenechať nájomcovi na dočasné užívanie výzdobu a doplnky (ďalej predmet nájmu) a zo záväzku nájomcu zaplatiť za zapožičaný predmet nájmu prenajímateľovi dohodnutú odplatu (ďalej nájomné).

2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:
Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

2.2. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho.

2.3. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedenú v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatie tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

2.4. V prípade, že sa jedná o tovar na prenájom predávajúci/prenajímateľ overí dostupnosť tovaru na požadovaný dátum a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho/nájomcu o prijatie tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

2.5. Spolu s oznámením o prijatí objednávky sú odoslané pokyny k platbe. Objednávka je akceptovaná po vykonaní úhrady kupujúcim a po pripísaní platby na účet predávajúceho. Objednávka na prenájom sa stáva záväznou a zmluva je uzavretá zaplatením zálohy, ktorá predstavuje 30% zo sumy objednávky (pokiaľ nie je dohodnuté inak).

3. Platobné podmienky a dodanie tovaru

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady (poštovné a balné) spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
3.2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, nájomné je určené podľa cenníka prenajímateľa a je stanovené za prenájom výzdoby/dekorácií či iného tovaru určeného na prenájom. Predávajúci/prenajímateľ požaduje od kupujúceho/nájomcu vopred zálohu vo výške 30% z objednávky pri rezervácií tovaru na prenájom pokiaľ nie je dohodnuté inak. Následne pri prevzatí (doručení) tovaru uhradiť zvyšnú sumu 70%. Prenajímateľ taktiež požaduje zaplatiť kauciu vo výške 30 % z celkovej sumy objednávky a to v deň prevzatia zapožičaného inventáru.

3.3. Tovar je kupujúcemu doručený vzhľadom na jeho povahu a veľkosť:
Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru prípadne po vzájomnej dohode sa dá zmeniť.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán (prenajímateľa vz. nájomcu) pri prenájme

4.1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať/doručiť predmet nájmu po dohode s nájomcom v stave spôsobenom na bežné použitie, čistý a nepoškodený, v dohodnutom množstve a termíne. Nájomca je povinný skontrolovať tovar hneď pri preberaní/prevzatí tovaru. V prípade, že nájomca zistí, nesúlad v stave tovaru alebo počte kusov s objednávkou, je povinný túto skutočnosť okamžite oznámiť.

4.2.Nájomca sa zaväzuje vrátiť/doručiť predmet nájmu najneskôr v deň určený v Objednávke tovaru (vo väčšine prípadov pondelok po svadbe/oslave) alebo v deň určený po vzájomnej dohode s prenajímateľom. Za oneskorené vrátenie zapožičaného predmetu nájmu je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu popri nájomnom aj zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% ceny nájmu a to za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty, nie je dotknutý nárok prenajímateľa na náhradu škody a prenajímateľ je oprávnený popri zmluvnej pokute žiadať od nájomcu aj náhradu škody.

4.3. Predmet nájmu sa zapožičiava na dohodnutú dobu uvedenú v objednávke tovaru. Vo väčšine prípadov je to konanie svadby, 3-4 dni alebo (víkend).

4.4. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu a nakladať s ním tak, aby nedošlo k jeho nadmernému poškodeniu, znečisteniu, odcudzeniu alebo akémukoľvek inému znehodnoteniu. Nájomca nie je oprávnený zapožičať predmet nájmu tretím osobám. Predmet zapožičania používať výhradne na účely, na ktorý je určený.

4.5. Nájomca je povinný zapožičaný tovar vrátiť v prepravných nádobách, v ktorých boli zapožičané (ak to ich stav dovoľuje). Každá položka má v popise uvedené či je ju potrebné vrátiť očistenú alebo nie. V prípade poškodenia, nadmerného znečistenia, straty je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi všetky náklady súvisiace s ich čistením alebo opravou, kúpou. V prípade, takého znečistenia, poškodenia, straty alebo úpravy predmetu nájmu, ktoré nie je možné odstrániť, alebo pre ktoré je tento ďalej nepoužiteľný, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi náhradu škody 100% z bežnej predajnej ceny predmetu nájmu.

4.6. Prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť kauciu nájomcovi v hotovosti v plnej výške v dohodnutý deň osobného vrátenia nepoškodeného zapožičaného inventáru/tovaru. Alebo do 5. dní na účet udaný nájomcom od vrátenia nepoškodeného tovaru/inventáru.

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho:
– v prípade stornovania záväznej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody a nákladov, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

5.2. Storno objednávky zo strany predávajúceho:
5.3. Storno objednávky pri prenájme alebo rezervácií tovaru/služby:
Storno poplatky:

6. Práva z vadného plnenia

7. Ochrana osobných údajov

Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať. Od 25.05.2018 sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

8. Záverečné ustanovenie

8.1. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
8.2. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
8.3. Kúpna zmluva je archivovaná predávajúcim v papierovej podobe a nie je prístupná.
8.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
8.5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
8.6. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 1.1.2021 a sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky. Zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

hore

Kontakt:

info@svadobna-agentura-mary.sk
eshop@svadobna-agentura-mary.sk
0907 311 641

Kontakt:

Kysucka cesta 940
022 01 Čadca

Otváracie hodiny:

Po.: na objednávku
Ut.: na objednávku
St.: na objednávku
Št.: na objednávku
Pi.: na objednávku

So.: na objednávku
Ne.: zatvorené

Mapa:

Vizitka:

Adresa Svadobnej agentúry Mary

Copyright © Svadobná agentúra Mary